Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Úvodní strana

Písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (15. května 2013 8:35)

Písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu(14. května 2013 18:23)

Písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
Zadavatel si vyhrazuje právo:
§ odmítnout předložené nabídky
§ zrušit zadání veřejné zakázky
§ doplnit zadání veřejné zakázky
§ smlouvu neuzavřít
 
I. Předmět veřejné zakázky:
 
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Změna způsobu vytápění“, vymezených do dvou částí: budova „A“ a budova „B“ v organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, (dále jen „stavba“). Součástí prací je zajištění staveniště, zajištění odvozu starého materiálu s jeho likvidací a hrubé úklidové práce.
Smlouva o dílo bude uzavřena postupně podle finančních možností zadavatele.
 
II. Specifikace zakázky
 
Specifikace zakázky je uvedena:
§ v návrhu smlouvy zhotovení díla „Změna způsobu vytápění“ Dětský domov a ŠJ, Čeladná 87, příspěvková organizace
§ místoplnění: budova a areál Dětského domova a Školní jídelny, Čeladná 87, příspěvkové organizace.
 
§ projektová dokumentace je k dispozici v ředitelně Dětského domova a ŠJ Čeladná 87, PO
§ uchazečům bude po dohodě umožněna prohlídka místa budoucí stavby dne  21.5.2013 v 11.00 hod.
§ v případě odborných dotazů se prosím obraťte na Ing. Reného Dvorana, statutárního zástupce DD, tel. 558 684 411, e-mail: renedvoran@gmail.com
 
 
 
III.  Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:
 
1. Písemný návrh smlouvy respektující návrh smlouvy (viz. příloha č.1) podepsaný  osobou      
    oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho   
způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná  moc). Od návrhu smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
 
2. Kvalifikační profesní předpoklady:
     2.1 Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu
     veřejné zakázky - živnostenské listy:
     - topenářství
     - vodoinstalatérství
     - montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
     - montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
     - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
     2.2 Předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto    
     rejstříku uchazeč zapsán).
 
3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena
    bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH, v členění dle návrhu smlouvy. Tato cena bude
    obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky.
 
4. Součástí nabídky bude krycí list nabídky
 
5. Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně realizovaných stavebobdobného          charakteru v ceně minimálně 1,4 mil. bez DPH,které bylyrealizoványv posledních 3 letechvč. osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
 
7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 
IV. Hodnotící kritérium
 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (tzn. součet ceny za všechny činnosti spojené se zakázkou).
 
V. Pokyny pro nakládání s nabídkou:
 
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení a 1 x na CD-R doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky
(v levém horním rohu) a dále označenou:
 
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Změna způsobu vytápění“ Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87,  
               příspěvková organizace.
NEOTEVÍRAT
 
Doručte na níže uvedenou adresu:
                       Dětský domov a Školní jídelna, PO
                       739 12 Čeladná 87
 
nebo osobně na podatelnu Dětského domova Čeladná, kancelář sociální pracovnice, tel. 558 684 411:
pondělí a středa                  v době od 7:30 do 17:00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek           v době od 7:30 do 14:00 hodin
 
 
nejpozději však  do 29. 5. 2013 do 10.00 hod.
Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení.
 
 
 
                                                                                         Mgr. Kateřina Surovíková
                                                                                         ředitelka DD Čeladná
                                                                                     
 
Příloha
č. 1 – Návrh smlouvy

 

 

SMLOUVA O DÍLO

 

I.

Smluvní strany

 

1.      Objednatel:                        Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace

Se sídlem:                           739 12 Čeladná 87

Zastoupen:                          Mgr. Kateřinou Surovíkovou, ředitelkou organizace

IČ:                                      60043661

DIČ:                                   CZ60043661

Bankovní spojení:               Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                          2333781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. René Dvoran, statutární zástupce

(dále jen „objednatel“)

 

2.      Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

…………………………………………….., tel. …………………..

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1.      Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

2.      Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.      Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4.      Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

5.      Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

6.      Účelem smlouvy je zhotovení akce „Změna způsobu vytápění“ v organizaci Dětský domov a ŠJ, Čeladná 87, příspěvková organizace.

III.

Předmět smlouvy

1.      Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Změna způsobu vytápění“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

·         projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2013 společností Jiří Plandor – projekční kancelář, U Přejezdu 330 Krhová, IČ: 229 95 251 pod číslem 659/2013

·         předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

 

Tato stavba bude realizována v jedné, případně ve dvou etapách dle přidělených finančních prostředků KÚ Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatele. V případě rozdělení stavby do dvou etap bude v první etapě realizována dle projektové dokumentace část – A. Druhá část : část – B bude zahájená a její dokončení bude realizováno na základě písemné výzvy objednatele za předpokladu přidělení finančních prostředků Moravskoslezským krajem v průběhu let 2013 až 2014

(dále jen „dílo“).

2.      Součástí díla je také:

a)      zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b)      vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

c)      zajištění vytýčení obvodu staveniště,

d)     zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

e)      likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

f)       návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

g)      předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

h)      zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

i)        provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j)        udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

k)      zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

l)        zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

m)    hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3.      Zhotovitel je povinen při provádění díla

a)       plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů 
a organizací související s realizací stavby,

b)      zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

4.      Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5.      Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6.      Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7.      Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

8.      Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

9.      Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

 

 

IV.

Doba a místo plnění

1.      Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 60 dnů  od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

2.      Místem plnění je budova Dětského domova a Školní jídelny, Čeladná 87, příspěvková organizace

3.      V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

4.      V případě, že osoba vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

5.      Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

V.

Cena za dílo

1.      Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

 

2.       Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3.       Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a)      nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

b)      přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednavatelem.

c)      v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4.       Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5.       Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

 

VI.

Platební podmínky

1.      Zálohy na platby nejsou sjednány.

2.      Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)      číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

b)     předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Změna způsobu vytápění“,

c)      označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d)     lhůtu splatnosti faktury,

e)      označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f)      přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

 

3.      V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví 
na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4.      Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

5.      Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli.

6.      Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

7.      Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo splněno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona).

8.      Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně Dětského domova a ŠJ, Čeladná 87 – kancelář sociální pracovnice nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 10. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9.      Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a)      nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b)      budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c)      bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10.  Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11.  Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije  pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho výkonem hlavní činností.

 

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1.      Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními §536 a následujícími obchodního zákoníku.

2.      Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, kterou je …………………….(název, sídlo nebo místo podnikání, IČ) je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti 
a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřené mezi Dětským domovem a ŠJ, Čeladná 87, PO, jakožto mandantem a příslušným mandatářem.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta  je Jiří Plandor, Krhová 330, Valašské Meziříčí, IČ.229 95 251.

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

3.      Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

4.      Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

5.      Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

6.      Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

 

VIII.

Jakost díla

1.        Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2.        Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v  I. jakosti.

3.        Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1.      Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2.      Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3.      Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4.      Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

5.      Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od uživatele – Dětský domov a ŠJ, Čeladná 87, IČ 60043661, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6.      Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

7.      Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla (viz 
čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8.      Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.

9.      Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1.      Zhotovitel je povinen:

a)       provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b)       dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c)       provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d)      účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

e)       před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

f)        dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

g)       na základě výzvy technického dozoru stavebníka doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických 
a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději 
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2.      Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: ddceladna@volny.cz,renedvoran@gmail.com nebo faxem (na číslo: 558 684 411) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a)      zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

b)      o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c)      zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3.      Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4.      Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5.      Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle  čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

6.      Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7.      Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady.

8.      Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.

9.       Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena  kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

10.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

11.  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13.  Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů vedoucích pracovníků Dětského domova a ŠJ, Čeladná 87, PO. Před započetím práce zhotovitel dodá ředitelce organizace Dětského domova seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.

14.  Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

15.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

16.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

17.  V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

18.  V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

19.  Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20.  Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21.  Kontrola prováděných prací bude realizována:

·         objednatelem a jím pověřenými osobami, 

·         osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

·         osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

·         koordinátorem BOZP,

·         orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů

22.  Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

·         kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

·         termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

·         kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

·         z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23.  Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

24.  Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25.  Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

 

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

 

STAVEBNÍ DENÍK

1.      Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2.      Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3.      Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a)       časový postup prací a jejich kvalitu,

b)      druh použitých materiálů a technologií,

c)       zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d)      stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4.      Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a  koordinátor BOZP.

5.      Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6.      V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.      Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8.      Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.

9.      Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10.  Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke  stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

11.  Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a)      seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

b)     seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c)      zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d)     nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e)      oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f)      koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,

g)      koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

h)     kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

12.  Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

13.  Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1.      Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1  této smlouvy.  

2.      Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání 
a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a)       označení předmětu díla,

b)      označení objednatele a zhotovitele díla,

c)       číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d)      datum vydání a číslo stavebního povolení,

e)       termín vyklizení staveniště,

f)       datum ukončení záruky na dílo,

g)      soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h)      termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i)        seznam převzaté dokumentace,

j)        prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k)      datum a místo sepsání protokolu,

l)        seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,

m)    jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Předávací protokol bude sepsán na formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem.

3.      Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4.      Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno 
a převzato bez vad a nedodělků.

5.      Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla.

6.      Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

7.      Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

 

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1.      Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2.      Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3.      Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce 24 měsíců.

4.      Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

5.      Záruční lhůta běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

6.      Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a)      faxové číslo: ………………………., nebo

b)      e-mail: ………………………….., nebo

c)      adresu: …………………………. (doplní uchazeč)

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.      Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

8.      K uplatňování vad dle odst.  6 tohoto článku smlouvy je oprávněn objednatel.

9.      Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1.      Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.

2.      Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3.      Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4.      Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5.      Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z  této smlouvy, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6.      Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity 
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.

Sankční ujednání

1.      Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

2.      Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3.      V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

4.      V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

5.      V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

6.      V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.      V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

8.      V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

9.      V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

10.  V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

11.  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.  Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

13.  Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

14.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1.      Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2.      Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a)       neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

b)       nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

c)       nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d)      neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

e)       nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3.      Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

4.      V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII.

Závěrečná ujednání

1.      Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.      Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3.      Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.      Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5.      Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.      Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

 

 

V Čeladné dne

 

V  …………….. dne

 

 

 

za objednatele

Mgr. Kateřina Surovíková

ředitelka Dětského domova a ŠJ Čeladná

 

 

 

 

za zhotovitele

…………………………..

 

 

 

 

 

Významní sponzoři