Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Stanovy kruhu přátel dětského domova

§ 1 - Název, sídlo, poslání a cíl činnosti

 1. Název: Kruh přátel dětského domova (dále jen KPDD) v Čeladné.
 2. Sídlo: Čeladná, PSČ 739 12.
 3. KPDD je přímým pokračovatelem KPDD Čeladná, který byl ustanoven 6. 12. 1986.
 4. Posláním KPDD je sdružovat soukromé i právnické osoby, které cítí potřebu realizovat svou humanitární orientaci a rozhodly se pomáhat dětem, které se ne vlastní vinou ocitly mimo vlastní rodinu.
 5. Cílem činnosti KPDD je konkrétní pomoc při vytváření podmínek pro život dětí s nařízenou ústavní výchovou a osobním lidským kontaktem pomáhat při překonávání bariéry izolace mezi těmito dětmi a společností. Členové KPDD se tak stávají faktickými přáteli domovských dětí.

§ 2 - Prostředky k dosažení zmíněných cílů

 1. Individuální kontakt s dětmi v rámci běžného života domova při přátelských návštěvách v DD nebo při pobytu domovských dětí v rodinách přátel /podmíněno dohodou s OPD podle místa bydliště přátel/.
 2. Osobní kontakt při akcích domova nebo jednotlivých skupin.
 3. Pořadatelství nebo spolupořadatelství různých akcí.
 4. Materiální nebo finanční pomoc.
 5. Zřízení fondu /běžný účet/, z něhož se kryjí takové činnosti a potřeby, které nelze zabezpečovat z prostředků rozpočtu DD.
 6. Brigádnická činnost.
 7. Sponzorství.
 8. Případná vlastní podnikatelská činnost pro zlepšení hospodaření KPDD.

§ 3 - Postavení sdružení

KPDD má právní subjektivitu, je tedy právnickou osobou, která není podřízena žádné další právnické osobě.

§ 4 - Tvorba prostředků pro činnost

Prostředky pro svou činnost KPDD tvoří:

 1. z finančních příspěvků členů KPDD
 2. z materiálních příspěvků svých členů
 3. z výtěžků pořádaných akcí
 4. z eventuelní podnikatelské činnosti
 5. ze sponzorských aktivit a darů nečlenů
 6. z prostředků pracovních aktivit domovských dětí

§ 5 - Členství

 1. Členem KPDD se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo jiná právnická osoba, která souhlasí se stanovami a podá písemnou přihlášku.
 2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky.
 3. Potvrzením členství je členský průkaz.
 4. Členství zaniká vystoupením člena nebo rozhodnutím valné hromady.

§ 6 - Práva členů

Člen má právo:

 1. Volit a být volen do orgánů KPDD.
 2. Vyjadřovat se k činnosti DD a ke všem stránkám činnosti KPDD.
 3. Předkládat návrhy, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení.
 4. Kritizovat činnost orgánů KPDD, jeho funkcionářů a jeho členů.
 5. Informovat se o činnosti a hospodaření KPDD.
 6. Využívat případných výhod spojených s pořádáním akcí KPDD.

§ 7 - Povinnosti členů

 1. Dodržovat stanovy KPDD, zúčastnit se jednání orgánů při eventuelním zvolení, pravidelně navštěvovat valnou hromadu.
 2. S využitím možností citovaných v § 2 konkrétně podle specifických podmínek přispívat k efektivní činnosti KPDD.

§ 8 - Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem KPDD je valná hromada.
 2. Valná hromada volí a odvolává: předsedu, správní a kontrolní výbor.
 3. Valná hromada KPDD schvaluje a projednává: správu za hodnocené období, návrh činnosti na příští období, rozpočet.
 4. Valná hromada se schází dvakrát za rok.
 5. Předseda KPDD je jeho statutárním zástupcem a je oprávněn jednat jeho jménem. Svolává valnou hromadu a správní výbor.
 6. Správní výbor má 3 až 5 členů a zajišťuje činnosti a hospodaření KPDD. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě. Schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 7. Kontrolní výbor je tříčlenný a schází se dvakrát během roku před valnou hromadou. Ze svého středu volí předsedu, který činnost řídí. Kontrolní výbor kontroluje hospodaření KPDD.

§ 9 - Správní období

 1. Správní období začíná 1. 1. a končí 31. 12.
 2. Funkční období předsedy a obou výborů je jeden rok.

§ 10 - Hospodaření KPDD

 1. KPDD hospodaří s finančními prostředky na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Změny v rozpočtu může v průběhu správního období schvalovat správní výbor.
 2. Finanční prostředky jsou uloženy na běžném účtu.
 3. Předměty věcné povahy jsou předávány DD formou darovacího protokolu a evidovány prostřednictvím inventářů tohoto zařízení.
 4. Hospodaření se řídí Hospod. zákoníkem 80/89 Sb.

§ 11 - Zánik KPDD

 1. KPDD zaniká dobrovolným nebo úředním rozpuštěním. O dobrovolném rozpuštění rozhoduje valná hromada.
 2. Poslední valná hromada zvolí likvidační komisi a rozhodne o způsobu naložení s majetkem KPDD. O zániku podá do 15-ti dnů zprávu ministerstvu vnitra ČR.

Stanovy nabývají účinnosti ode dne vzniku KPDD registrací u MV ČR.

Významní sponzoři